Grundläggande principer för upphandling

Det finns fem grundläggande principer för offentlig upphandling som har sin grund i EU-rätten och som upphandlingslagstiftningen bygger på.

Principerna innebär att offentliga verksamheter ska vara objektiva och neutrala till de som vill bli leverantörer samt att upphandlingsprocessen ska kunna gå att följa och förstå. Företag inom EU ska kunna göra affärer på lika villkor.

Principerna är grunden som tillsammans med övrigt regelverk utgör ramarna för hur upphandlingar ska genomföras.

Principen om icke-diskriminering

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Det betyder att vi inte får ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara av att uppfylla.

Lokala leverantörer får inte heller ges företräde.

Principen om likabehandling

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika i likadana situationer. Alla ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Därför annonseras alla större offentliga upphandlingar i olika annonsdatabaser.

Vi får inte heller acceptera ett anbud som lämnas in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla för alla leverantörer.

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen innebär att krav, kriterier och villkor i upphandlingen ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas.

Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Vi ska inte ställa högre krav än vad som krävs.

För att få kunskap om olika branscher och förutsättningar för olika varor och tjänster är det därför viktigt för oss att ha en dialog med leverantörer och branschföreträdare.

Läs även

Uppdaterad