Upphandlingsdokumenten

Varje annonserad upphandling beskrivs i så kallade upphandlingsdokument. Där får du reda på våra behov, krav och de förutsättningar och villkor som gäller för respektive upphandling.

Upphandlingsprocessen är en skriftlig process. Upphandlingsdokumenten består av olika delar. Börja läsa igenom Information om upphandlingen och Krav på upphandlingsföremålet för att snabbt få en bild om affären kan vara intressant och relevant för dig.

Vad framgår var?

Information om upphandlingen

Här hittar du övergripande information om

  • vad vi vill upphandla
  • uppskattat värde på affären
  • hur länge kontraktet ska gälla.

Här beskrivs också viktiga tidpunkter, exempelvis när anbud ska lämnas in och sista dag för att ställa frågor om upphandlingen. Det står också vad som händer efter att du har lämnat anbud.

Här finns även information om att det finns möjligheter att använda underleverantörer.

Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen

Här redovisas de lagstadgade och obligatoriska uteslutningsgrunderna som handlar om brottslighet. Vi är skyldiga att utesluta leverantörer som är dömda för vissa allvarliga brott.

Här hittar du också vad som krävs för att du ska betraktas som en seriös leverantör.

Krav på leverantören

Här specificerar vi vilka krav vi har på ditt företag för att du ska kunna leverera det vi efterfrågar i upphandlingen. Vi ställer exempelvis krav på företagets

  • kapacitet
  • erfarenhet
  • ekonomisk och finansiell ställning.

Kraven varierar beroende på vad vi upphandlar, vilken bransch det handlar om och på hur stor affären är.

Det kan också finnas krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Det kan till exempel handla om behörighet att utöva vissa yrken eller krav på att visa upp referenser från tidigare uppdrag.

Krav på upphandlingsföremålet

Här beskrivs mer detaljerat vad vi efterfrågar och vill att du ska leverera. Det vill säga vi beskriver våra krav på varan, tjänsten eller entreprenaden. Vi beskriver också de förutsättningar och villkor som ska gälla för leveransen och hur vi ska samverka under avtalstiden.

En del krav är obligatoriska att uppfylla.

Det kan också finnas så kallade tilldelningskriterier som inte är obligatoriska att uppfylla. Däremot kan de ge dig som leverantör möjlighet att vinna upphandlingen genom att du får mervärden i utvärderingen. Det kan exempelvis vara kriterier som tar sikte på kvalitetsnivåer som viss utbildning, spetskrav inom miljö eller nya lösningar.

Utvärdering

Här berättar vi om hur vi kommer att utvärdera de olika anbuden och vilken utvärderingsmodell vi kommer att använda. Det finns tre utvärderingsgrunder:

  • bästa förhållande mellan pris och kvalitet
  • kostnad
  • pris.

Avtalsförlaga

I avtalsförlagan framgår rättigheter och skyldigheter för båda parter samt villkor för leveransen och avtalsuppföljningen. Här informerar vi även om till exempel e-handel och faktureringsvillkor.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du kan planera och förbereda dig för att lämna anbud.

Uppdaterad