Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

90 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2021-03-23

Sista svarsdag
2021-04-26
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-23

Ramavtalet omfattar VS – arbeten av karaktären akuta åtgärder, löpande underhåll samt mindre avgränsade ROT-projekt, med ett uppskattat värde under 1 miljon kronor, inom Micasa Fastigheters fastighetsbestånd. För att utföra dessa arbeten behöver beställaren samarbetspartner i form av ramavtalsentreprenörer.

Sista svarsdag
2021-04-21
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-22

Exploateringskontoret har behov av att upphandla fastighetsmäklartjänst för att sälja fastigheterna Lillsjönäs 2 och Marö 5 (kommersiella fastigheter). De båda fastigheterna kommer att upplåtas med tomträtt och säljas till högstbjudande part som klarar sedvanlig vandelsprövning.

Sista svarsdag
2021-04-19
6 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-22

Exploateringskontoret är i behov av att upphandla byggledning som teknisk kompetens i projektering och utförande för beställaren räkning.

Sista svarsdag
2021-04-19
6 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-19

Bemanning socionom, stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad söker leverantörer av bemanningstjänst för tillfälliga behov av konsulter till deras verksamheter inom socialtjänsten.

Sista svarsdag
2021-04-22
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-19

Utveckling av grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Projektet omfattas av gångvägar, trappor, utegym, hundrastgård, lekutrustning och upprustning av amfiteatern.

Sista svarsdag
2021-04-26
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-19

Tekniska nämndhusets uppför nya personalutrymmen: tre matsalar som även kommer att användas som konferensutrymme. Här ges plats för tre väggbaserade verk. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag.

Sista svarsdag
2021-04-22
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-19

Upphandlingen omfattar korttidsförhyrning av fordon.

Sista svarsdag
2021-04-21
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-17

Entreprenaden omfattar finplanering av gångbanor och färdigställande av gatuombyggnad.

Sista svarsdag
2021-04-19
6 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-17

Kommunstyrelsen i Stockholms stad genom stadsledningskontorets kommunikationsenhet, inbjuder till att inkomma med anbud avseende mötes- och evenemangstjänster åt Stockholms stad enligt de förutsättningar som anges i denna anbudsinbjudan med tillhörande bilagor. Ramavtal kommer att tecknas med fyra leverantörer, under förutsättning att tillräckligt många godkända anbud inkommer. Avrop kommer ...

Sista svarsdag
2021-04-19
6 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-17

Entreprenad SN986 Byggservice är den entreprenad som skall ansvara för att Delområde Bergs arbetsställen skall fungera och tillse att sidoentreprenörer har erforderliga hjälpmedel

Sista svarsdag
2021-04-26
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-15

Upphandling av måltidstransport

Sista svarsdag
2021-04-16
3 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-15

Upphandlingskonsulter för varor och tjänster, lokalvård, IT-system samt vård och omsorg.

Sista svarsdag
2021-04-16
3 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-15

Sista svarsdag
2021-04-19
6 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-15

Besöksräknare till kulturförvaltningen

Sista svarsdag
2021-04-15
2 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-12

Sista svarsdag
2021-04-19
6 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-12

Sammanställa, bevaka och säkerställa genomförandet vad gäller upphandlingsenhetens uppdrag i tvister och skadestånd.

Sista svarsdag
2021-04-19
6 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-12

Denna ramavtalsupphandling avser markkonsulttjänster och omfattar landskapsarkitekter, VA- och markprojektörer samt trafikingenjör. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten.

Sista svarsdag
2021-04-26
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-10

Kontraktet upphandlas som ett ramavtal. Entreprenaden omfattar markarbeten för om- och tillbyggnad av gator, gång och cykelbanor med angränsande ytor samt tillhörande anläggningar. Exempel på arbeten som ingår i entreprenaden: · Omsättning av granitkantstöd och läggning av betongmarkplattor för tillgänglighetsanpassning av befintliga övergångsställen. · Läggning av cementstabiliserad ...

Sista svarsdag
2021-04-15
2 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-10

Upprustning av park- och gatumiljö på allmän platsmark vid Ruddammsvägen i anslutning med nybyggnation av studentbostäder inom fastigheten Amarellen 1 som färdigställs 2021

Sista svarsdag
2021-04-13
0 dagar kvar

Uppdaterad