Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

73 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-17

Sista svarsdag
2030-12-17
3615 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-16

Idrottsförvaltningen avser att upphandla passerkortoch nyckelbrickor för Stockholms stad sim -och idrottshallar. Ramavtalet avser löpa i två (2) år med möjlighet till förlängning ett (1)+ ett (1) år.

Sista svarsdag
2021-01-25
2 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-16

Exploateringskontoret avser att upphandla ett (1) företag för Ombyggnation av Prästgårdsparken. Parken består idag av två delar som ska sammanflätas till en mer sammanhållen park. I entreprenaden ingår ny lekpark, planteringar, murar, belysning och visst ledningsarbete.

Sista svarsdag
2021-02-01
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-16

Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggna-der, total yta ca. 1 260 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installat-ioner och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskole-gården är ca 4 180 m2. I denna entreprenad ingår ett antal totalentreprenader, dessa är; Stål-stomme, HDF-bjälklag, Hiss och kökskyla. Omfattning ...

Sista svarsdag
2021-02-04
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-16

Entreprenaden omfattar finplaneringsarbeten i Bobergsgatan och Gasverksområdet. Utöver finplaneringsarbeten ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten, anläggningsarbeten, dammanläggning etc.

Sista svarsdag
2021-02-15
23 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-15

Exploateringskontoret, Stockholms stad, avser att upphandla en leverantör som ska ansvara för planering och koordinering av besöksmottagning för stadsbyggnadsprojekten Norra Djurgårdsstaden (NDS), Slussen, Hagastaden och Slakthusområdet.

Sista svarsdag
2021-01-25
2 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-15

I Kerstin Hesselgrens park finns en parklek och en äldre plaskdamm. Plaskdammen, ca 320 kvm stor, behöver bytas ut. Arbetet omfattar rivning av befintlig plaskdamm och pumphus, anläggande av ny plaskdamm med teknikhus och tillhörande inbyggd HWC, ny vattenreningsutrustning, ny cirkulationsledning med nya dysor, nya dagvattenbrunnar inkl ledningar, samt en ny dusch. Området kring plaskdammen ...

Sista svarsdag
2021-01-28
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-14

De befintliga körgrindarna behöver bytas ut och ska ersättas med motordrivna körgrindar som ska förses med plank, utseende och kulör lika omslutande befintligt plank på kv. 21. Upphandlingen görs som en ”styrd” totalentreprenad. Anledningen är att kontrakterad leverantör måste förhålla sig till bl a handlingen som tagits fram för godkännande av SBK, Länsstyrelsen och antikvarie eftersom ...

Sista svarsdag
2021-01-26
3 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-12

Sista svarsdag
2021-01-27
4 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-12-11

Sista svarsdag
2021-01-31
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-11-27

Styrentreprenad Globen

Sista svarsdag
2021-01-31
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-11-26

Denna upphandling avser upprättandet av ett DIS för inköp av styrapparater, det kan även komma att inkludera apparatskåp, installation, driftsättning, programmering och konfigurering. Vad som ingår definieras i respektive anbudsförfrågan. Uppdragen ska genomföras i den omfattning som anges vid respektive anbudsförfrågan samt i enlighet med de krav och villkor som anges i dessa ...

Sista svarsdag
2027-11-22
2494 dagar kvar

Uppdaterad