Sanktioner mot Ryssland påverkar Stockholms upphandlingar och avtal

Tillsammans med dig som är leverantör till Stockholms stad behöver staden säkerställa att sanktionerna följs.

Från och med den 11 oktober 2022 är det förbjudet att fullgöra kontrakt med ryska medborgare och företag. Sedan den 9 april 2022 är det dessutom förbjudet för dessa att delta i offentliga upphandlingar i EU. Det betyder att Stockholms stad och andra offentliga upphandlande organisationer avbryter samarbetet med leverantörer om det i något led finns en otillåten koppling till Ryssland.

Förbudet mot att ryska medborgare och företag deltar i offentliga upphandlingar är en följd av en EU-förordning. Förordningen är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

Enligt sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt med:

  • ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i föregående punkter.

Även underleverantörer omfattas av sanktioner

Sanktionerna omfattar även underleverantörer om de står för mer än 10 procent av kontraktets värde. Det gäller oavsett var i leverantörskedjan aktören befinner sig. Det kan exempelvis vara en aktör som ingår som under-underleverantör till det företag som är stadens avtalspart.

Vi behöver gemensamt säkerställa att sanktionerna följs. Ta kontakt med den förvaltning eller det bolag inom staden som du har avtal med för en dialog.

Stockholms stad tillämpar sanktionerna även under tröskelvärdena

EU:s sanktioner mot Ryssland gäller i första hand i upphandlingar och avtal över EU:s så kallade tröskelvärden.

Den 3 oktober 2022 beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige om en gemensam hållning inom hela staden. Beslutet innebär att sanktionerna ska tillämpas även för upphandlingar under tröskelvärdena. Det betyder att staden tillämpar sanktionerna oavsett upphandlingens värde.

Upphandlingsmyndigheten har ett omfattande stödmaterial angående sanktionerna på sin hemsida.

Uppdaterad