Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

58 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2020-10-13

Uppdraget avser underhåll och support av Stockholms stads IT-stöd för förtroendemannaregister, eVald. eVald är ett webbaserat stödsystem som används inom staden för hantering av de processer som ingår i det administrativa arbetet med att upprätthålla ett korrekt och aktuellt förtroendemannaregister (bland annat att att läsa in nyvald kommunfullmäktige från Valmyndigheten vid allmänna val, ...

Sista svarsdag
2020-11-16
19 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-13

AB Svenska Bostäder avser att bygga ett kvarter innehållande bl.a. 169 lägenheter, en förskola, ett skyddssrum samt två lokaler på fastigheten Mangon 1 på Söder-malm i Stockholm. Projektet är indelat i två delentreprenader. Denna förfrågan rör DE2. Den omfat-tar bl.a. uppförande av huskroppar (exkl. bottenplatta), installationer och markar-beten. Sprängning, schakt och grundläggning av ...

Sista svarsdag
2020-12-03
36 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-13

Inbjudan till anbudsansökan för dynamiskt inköpssystem avseende byggledningstjänst för exploateringskontoret och trafikkontoret.

Sista svarsdag
2028-03-09
2689 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-09

Upprustning av parkvägsstråk. Övergripande, parkvägsstråket eller ett s.k. grönt kulturstråk mellan Husby gård och Husby centrum ska rustas upp. Stråket är länken mellan den kulturhistoriska miljön vid Husby Gård och det moderna folklivet i Husby Centrum. Det är huvudsakligen 5 st platser längs sträckan där åtgärder med bl.a. nya ytskikt, murar och konstpodier i granit, möbler, träd, växter, ...

Sista svarsdag
2020-11-10
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-09

Entreprenaden avser byggnation av nya passagerargångar till Värtaterminalen och omfattar pålning, betongarbeten, stålbyggnads- och installationsarbeten samt, lednings- och kanalisationsarbeten. I entreprenaden ingår även en hiss.

Sista svarsdag
2020-11-24
27 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-08

Stockholm stad vill fortsätta erbjuda elbilpool till de verksamheterna som idag är anslutna och även till fler verksamheter som har goda förutsättningar att ersätta sina egna bilar med elbilpool. Bilpoolen ska inte ersätta alla verksamhetsbilar. Leverantören ska föra en dialog med avropsberättigade verksamheter. Bilpoolen ska vara öppen, alternativt halvöppen till privata ...

Sista svarsdag
2020-11-09
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-08

Sjötransport av förorenade jordmassor.

Sista svarsdag
2029-12-31
3351 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-06

Om- till- & ny-byggnation av skola & förskola, Vasa Real, Stockholm innerstad.

Sista svarsdag
2020-12-03
36 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-05

Syftet med denna upphandling är att säkerställa behovet av en projektledare för stadens roll i samverkansprojekt.

Sista svarsdag
2020-11-09
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-03

Driftsentreprenad gällande grönyteskötsel norra delen av Skogskyrkogården.

Sista svarsdag
2020-11-02
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-02

Stockholmshem bjuder in till anbudslämnande för Ramavtal avseende Snöskottning på tak på flerbostadshus, inkl. bevakning på delar av beståndet.

Sista svarsdag
2020-11-02
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-02

Objektet avser nybyggnad av hus G, H, J, K samt två nya utvändiga förrådsbodar, hus M och hus L. Objektet avser ombyggnad av hus A, B, C samt till viss del även arbeten i hus D och E. Objektet avser även skolgårdsupprustning med nya lekredskap. Total bruttoarea ca 11 300 m2. Behandlad tomtarea ca 15 000 m2. I hus F finns en förskola som kommer vara verksam under hela byggtiden, barn och ...

Sista svarsdag
2020-12-03
36 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-02

Stockholmshem bjuder in till ansökan om anbudsinlämning för sjukvårdsförsäkring till Stockholmshems personal.

Sista svarsdag
2020-10-29
1 dag kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-01

Upphandlingen avser att genomföra en tillståndsutredning och projektering för renovering eller utbyte av Vasabron i enlighet med upphandlingsdokumenten.

Sista svarsdag
2020-11-02
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-10-01

Lokalvården är indelat i 4 anbudsområden 1) Lokalområde syd 2) Lokalområde mitt 3 Lokalområde norr 4 Område skola

Sista svarsdag
2020-11-12
15 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-09-25

Syftet med upphandlingen är att avropsberättigade ska kunna avropa översättningstjänster på ett enkelt och effektivt sätt, vilket genererar tid och kostnadsbesparingar.

Sista svarsdag
2020-11-05
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-09-25

AB Stockholmshem, med organisationsnummer 556035-9555, inbjuder er härmed att ansöka om att lämna anbud avseende upphandling av röjningsarbeten. Ramavtalet innefattar främst röjning av allmänna utrymmen och i förekommande fall även bostadslägenheter samt lokaler. I uppdraget ingår hämtning, borttransport, fotografering, administration samt utlämning av borttagna föremål. Vid hantering av ...

Sista svarsdag
2020-10-31
3 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-09-24

Ramavtalet omfattar huvudsakligen följande delar: 1) Kontroll med tillhörande rapportering/dokumentation av fel på anordningar och anläggningar inom gatumark. 2) Mark- och beläggningsarbeten för att åtgärda fel på anordningar och anläggningar inom gatumark. 3) Arbeten i samband med evenemang och särskilda händelser 4) Övriga arbeten som avropas av beställarens kontaktperson. Huvuddel 1 ...

Sista svarsdag
2020-11-02
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-09-23

Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.

Sista svarsdag
2030-02-14
3396 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-09-15

Samordningsförbundet Stockholms stad inbjuder härmed till att inkomma med ansökan i upphandling av arbetsträningsplatser. Tjänsten avser arbetsträningsplatser med rehabiliterande inslag hos leverantörer med målsättningen att deltagaren får arbetslivserfarenhet under anpassade former. Leverantören ska erbjuda deltagaren arbetsträning där arbetsuppgifterna anpassas för deltagarens ...

Sista svarsdag
2022-03-01
489 dagar kvar

Uppdaterad