Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

90 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2021-03-31

Upphandlingen avser ett nytt styr- och övervakningssystem för stadens trafiksignalanläggningar.

Sista svarsdag
2021-04-30
17 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-30

Upphandlingen avser en byggprojektcontroller till projekt Hagastaden.

Sista svarsdag
2021-05-06
23 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-30

Upphandlingen omfattar tillagning och servering av elev- och personalmåltider, inköp av råvaror samt övriga arbetsuppgifter som krävs för genomförandet av tjänsten, enligt omfattningen i denna upphandling.

Sista svarsdag
2021-05-03
20 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-29

Syftet med ramavtalet är att täcka in SVOAs behov av snöröjning inkl halkbekämpning inom hela SVOA´s verksamhetsområde.Leverantören ska utföra tjänster som snöröjning och halkbekämpning för Louddens fd reningsverk, Högdalenkontoret, Högdalengaraget, GlashusEtt, vattenreservoarer, pumpstationer, vattenverken som är belägna i Norsborgs och Lovö, beställarens bostäder i Norsborg och Lovö, men ...

Sista svarsdag
2021-05-04
21 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-29

Entreprenaden avser drift, enkelt avhjälpande underhåll (efter avrop från B) och optimering för installationer inom undercentraler, fläktrum, elrum m.fl. tekniska utrymmen och vissa administrativa arbetsuppgifter omfattande B:s fastighetsbestånd för distrikten Västerort, Innerstaden, Järva, Söderort och bolaget AB Stadsholmen. Separat kontrakt kommer att tecknas för respektive distrikt och ...

Sista svarsdag
2021-05-02
19 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-29

Syftet med upphandlingen är att ingå kontrakt för omhändertagande och behandling av hård- och mjukplast. Målet med uppdraget är att så stor andel som möjligt av insamlat material ska återvinnas.

Sista svarsdag
2021-04-28
15 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-29

Entreprenaden omfattar markarbeten för belysning, trafiksignal, VA och gång- och cykelåtgärder vid Nybroplan, i korthet ingår: • Rivningsarbeten för befintliga ytskikt och anläggningar • Schakt för kanalisation/ledningar • Förläggning av kanalisation för trafiksignal, va, el och belysning • Växtbäddsrenovering och nya växtbäddar • Sättning av dagvattenbrunnar • Ytskiktsarbeten med plattor och ...

Sista svarsdag
2021-05-04
21 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-29

AB Svenska bostäder genomför en förstudie angående behovet av systemstöd för projektstyrning. Bolaget har beslutat att undersöka marknadens syn på olika frågeställningar inför en eventuell upphandling.

Sista svarsdag
2021-04-25
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-28

Ramavtalet omfattar VS – Projekt av karaktären medelstora ROT-projekt, med ett uppskattat värde mellan 1 - 15 miljoner kronor, inom Micasa Fastigheters fastighetsbestånd. För att utföra dessa arbeten behöver beställaren samarbetspartner i form av ramavtalsentreprenörer.

Sista svarsdag
2021-04-26
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-27

Inom ramen för Stockholms stads ombyggnad av Slussen kommer regleringen av Mälaren att göras om. Avtappningskapaciteteten ökas och därmed vattenhastigheten på vissa platser i Mälaren vilket ger upphov till erosion som behöver åtgärdas.

Sista svarsdag
2021-05-04
21 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-26

Stockholm konst utlyser uppdrag att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag till ett nytt seniorboende i Hjorthagen. Boendets huvudentré och det anslutande trapphuset ska förses med konstnärlig gestaltning i form av väggbaserade verk.

Sista svarsdag
2021-04-26
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-26

Syftet med ramavtalet är att täcka in SVOAs behov av tvättad sand till långsamfilter på Vattenverken

Sista svarsdag
2021-04-26
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-26

Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster inom El/Tele, Lås, Brandlarm och Solcell. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten.

Sista svarsdag
2021-04-26
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-26

Entreprenaden omfattar elarbeten för drift och underhåll av offentlig belysning på allmän mark så som gator, tunnlar, vägar, parker, gång- och cykelvägar samt torg i ytterstaden. Det ingår felhantering och felavhjälpning, beredskap, akuta åtgärder av trafikskador, seriebyten, periodisk och fortlöpande tillsyn samt materialhantering. Felanmälningar kommer vanligtvis till entreprenören från ...

Sista svarsdag
2021-04-30
17 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-26

Inför en eventuellt kommande upphandling av driftentreprenad för Maria ungdomsklubb avser Södermalms stadsdelsförvaltning att utföra en RFI till samtliga leverantörer.

Sista svarsdag
2021-04-13
0 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-25

Stockholms stad ska i samverkan med civilsamhället arbeta för att främja integrationen och bryta segregationen. Tjänsten som efterfrågas är organisering, rekrytering och kvalificerad matchning av etablerade stockholmare och nyanlända stockholmare, (”kompispar”). Därtill ska leverantören anordna sociala aktiviteter för kompisparen för att öka möjlighet för deltagarna att träffas och uppleva ...

Sista svarsdag
2021-04-22
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-25

Parkupprustning

Sista svarsdag
2021-04-27
14 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-24

Upphandlingen avser avhopparverksamhet med syfte att ge stöd till personer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer och grupperingar. Socialnämnden och stadsdelsnämnderna kan göra avrop från ramavtalet. Det totala kontraktsvärdet för ramavtalet uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Avtalstiden är preliminärt från den 24 maj 2021 till och med den 23 maj 2023 med ...

Sista svarsdag
2021-04-25
12 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-24

Stockholms stad,Serviceförvaltning har på uppdrag av utbildningsförvaltningen i uppdrag att upphandla kunskapshöjande utbildningsinsatser inom våldsprevention med fokus på genus- och maskulinitetnormer för personal inom skola samt processtöd och handledning i arbetet att utveckla arbetet med våldsprevention på stadens kommunala grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolorna. Staden ...

Sista svarsdag
2021-04-23
10 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2021-03-24

Sista svarsdag
2021-04-27
14 dagar kvar

Uppdaterad