Pågående upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar som annonseras just nu inom Stockholms stad.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers.

För bägge annonsplatserna gäller att du behöver registrera ett konto för att läsa och bevaka upphandlingen du är intresserad av.

16 pågående upphandlingar

Publiceringsdatum: 2020-05-28

Upphandlingen avser ett ramavtal för trafikmätningar inom följande områden: 1. Passage- och hastighetsmätning för motorfordon och cykel 2. Cykel- och fotgängarmätning med tilläggsinformation 3. Svängstudier och OD-matriser

Sista svarsdag
2020-06-28
29 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-27

Upphandlingen bör resultera i ett ramavtal med två rangordnade leverantörer (pga jäv). Avtalet omfattar företrädesvis fyra rättsområden där de två första förväntas utgöra merparten av omsättningen. A - Hyresrätt och andra former av nyttjanderätt och servitut B - Entreprenad- och konsulträtt C - Fastighetsrätt D - Upphandlingsrätt/LOU

Sista svarsdag
2020-06-12
13 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-27

Uppdraget omfattar i huvudsak teknisk rådgivning till Beställaren samt ledning, kontroll och uppföljning av asfaltsbeläggningsarbeten. Upphandlingen avser uppdrag kopplade till underhåll och ombyggnation i samband med underhåll i Stockholms inner- och ytterstad. Beställaren kommer i samband med respektive avrop att precisera uppdragets omfattning, förväntningar, tider osv. Konsulten ska ...

Sista svarsdag
2020-06-29
30 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-27

Uppdraget omfattar i huvudsak teknisk rådgivning till Beställaren samt ledning, kontroll och uppföljning av drift- och markentreprenader och beläggningsarbeten. Upphandlingen avser uppdrag kopplade till drift, underhåll, ny- och ombyggnation i Stockholm stad. Konsulten ska leda, kontrollera och följa upp entreprenaderna så att de svarar mot Beställarens uppställda mål avseende omfattning, tid, ...

Sista svarsdag
2020-06-29
30 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-27

Observera att detta är en EXTERN REMISS och inte en upphandlingsannons! Anbud ska alltså inte lämnas. Eventuellt inkomna anbud kommer att lämnas utan åtgärd. Stockholms stad vill genom ett externt remissförfarande ge presumtiva anbudsgivare och andra intressenter möjlighet att, inför upphandling av översättningstjänster lämna synpunkter på ett utkast till upphandlingsdokumentation.

Sista svarsdag
2020-08-12
74 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-26

Att i samarbete med Trafikkontoret aktivt driva ett kontinuerligt förbättringsarbete i en controller-/innovatör-/specialistfunktion såväl gentemot nuvarande elgrossist som mot elentreprenörer/elkonsulter för stadens offentliga belysning.

Sista svarsdag
2020-06-30
31 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-18

Entreprenaden omfattar upprustning av lekparken Blomsterdalen i Årstadal med nya markytskikt, växtbäddsrenoveringar, lekredskap, möbler, träd och buskar m.m. Skötsel under garantitiden ingår.

Sista svarsdag
2020-06-08
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-15

Avrop av växter och snittblommor till floristprogrammet för gymnasie- och Komvuxelever.

Sista svarsdag
2020-08-09
71 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-15

Miljöförvaltningen i Stockholms stad genom servicenämnden inbjuder er att lämna anbud på publiceringsverktyg för miljödata. Förutsättningarna för upphandlingen finns i upphandlingsdokumenten och bilagorna.

Sista svarsdag
2020-06-04
5 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-13

Denna upphandling avser upprättandet av ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för inköp av ny utrustning för avbrottsfri kraftförsörjning, det kan även inkludera installation, driftsättning och service- och underhållsplan.

Sista svarsdag
2020-06-15
16 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-11

Entreprenaden omfattar omläggning av fjärrvärme, el- och VVS installationer för provisorisk drift, uppförande av provisoriska omklädnings- och duschpaviljonger, rivning/demontering av byggnad samt nybyggnad av ett hus för personal och omklädningsrum på Mälarhöjdens IP.

Sista svarsdag
2020-06-03
4 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-08

Upphandlingen omfattar avrop av barncyklar

Sista svarsdag
2020-06-07
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-08

Uppphandlinen omfattar avrop av Barnvagnar

Sista svarsdag
2020-06-07
8 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-06

Entreprenaden omfattar parkskötsel, tillsyn, renhållning, vinterväghållning samt löpande underhåll av markutrustningar och ytor och avhjälpande underhåll för innerstadens kommuncentrala parker (Kungsträdgården, Berzelii Park, Strömparterren och Norra Bantorget).

Sista svarsdag
2020-06-08
9 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-05-06

Entreprenaden är ett ramavtal för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till skolor inom staden. Entreprenaden omfattar markarbeten för ombyggnad och anpassning av befintliga gator, korsningar och gång- och cykelbanor med angränsande ytor samt tillhörande anläggningar. Arbetena är fördelade över flera mindre till medelstora objekt.

Sista svarsdag
2020-06-10
11 dagar kvar

Publiceringsdatum: 2020-04-29

Upphandlingen avser ombyggnad av Vasagatan. Arbetena omfattar markarbeten för gatuupprustning innefattande körbanor, cykelbanor, gångbanor, markvärme, dagvattenbrunnar, trädplantering, markutrustning, schakt- och kanalisation för ny belysnings- och trafiksignalanläggning, el och kommunkationsnät mm.

Sista svarsdag
2020-06-10
11 dagar kvar

Uppdaterad