Lämna anbud

Stockholms stad använder TendSign och Kommers för att annonsera upphandlingar.

Upphandlingsverktygen används för att

 • sprida förfrågningsdokument
 • ta emot och svara på frågor
 • informera om eventuella kompletteringar eller förtydliganden av förfrågningsdokument
 • ta in anbud
 • meddela beslut om vilken leverantör som vann upphandlingen.

Du får tillgång till TendSign och Kommers genom att registrera ett konto i systemen. Via din e-postadress får du all information under pågående upphandling.

Du kan se upphandlingsannonser på sidorna om planerade och pågående upphandlingar.

Tips till dig som ska lämna anbud

Ett förfrågningsdokument blir en allmän handling som var och en kan ta del av när förfrågan annonseras, eller skickas ut.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller absolut sekretess för uppgifter som rör anbud från det att ett upphandlingsförfarande påbörjats fram till dess att beslut om leverantör och vinnande anbud har fattats.

Den absoluta sekretessen innebär att uppgift som rör anbud inte får lämnas ut till annan än den som lämnat anbudet. Alla uppgifter som rör anbud är hemliga.

Efter det att den absoluta sekretessen upphört kan det bli aktuellt att uppgifter som som hör till upphandlingen hålls hemliga till skydd för kommunen eller extern anbudsgivare.

En skadeprövning måste göras i varje enskilt fall. Om du som anbudsgivare anser att något i ditt anbud behöver sekretessbeläggas på grund av att det innehåller affärshemligheter så bör du ange det i ditt anbud. Det är dock alltid den upphandlande myndigheten som gör sekretessprövningen och avgör om något ska sekretessbeläggas efter att den absoluta sekretessen har upphört.

En upphandlande myndighet är skyldig att utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för viss typ av brottslighet. De brott som avses definieras av EG-rätten och avser deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri riktat mot EG:s finansiella intressen samt penningtvätt. Skyldigheten att utesluta en leverantör gäller om det kommer till den upphandlande myndighetens kännedom att det finns en lagakraftvunnen dom.

Är leverantören en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Finns det särskilda skäl, till exempel att de var länge sedan brottet begicks, får den upphandlande myndigheten avstå från att utesluta leverantören.

En upphandlande myndighet får också utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om leverantören

 • är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har ställt in sina betalningar eller är underkastad näringsförbud
 • är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande
 • genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen
 • har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta
 • inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker
 • i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse.

Är leverantören en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, kan leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet eller gjort sig skyldig till ett sådant fel.

Stockholms stad har träffat en överenskommelse med Skatteverket, avseende seriositetskontroll av leverantörer. Detta förebyggande samarbete omfattar alla som utför arbete åt staden – samtliga inkommande leverantörer och underentreprenörer.

Stockholms stad har som ambition att enbart göra affärer med seriösa företag, i alla led och under hela avtalets löptid. Konkurrensen ska ske på lika villkor. Syftet med samarbetet är därför att samtliga företag som levererar varor och/eller tjänster till Stockholms stad är seriösa företag som sköter sina skatteredovisningar och sina skatteinbetalningar.

Så genomförs samarbetet

Skatteverket bistår staden med information om alla berörda företag, inför upphandlingar och även med regelbundenhet under avtalstiden. Om ditt företag deltar i Stockholms stads upphandlingar eller redan har träffat avtal med Stockholms stad omfattas du av samarbetet. Detta innebär att du ska försäkra dig om att dina eventuella underentreprenörer sköter sina skatteregistreringar och skatteinbetalningar.

Skatteverket hjälper dig snabbt med information du behöver. Förfrågan om dina underentreprenörer kan du göra på e-post till Skatteverket.

E-post: upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se

Du behöver Blankett 4820 för att göra förfrågan om dina underentreprenörer hos Skatteverket. Du kan ladda ner blanketten på Skatteverkets webbplats.

Samarbetet innebär också att skatteinformation kan lämnas direkt till dig och ditt företag. Det kan till exempel gälla traktamentsfrågor, utländsk arbetskraft eller moms. Du kan också fråga om alla sorters skattefrågor så att du inte oavsiktligt gör några fel i din skatteredovisning.

Stockholms stad använder elektroniskt upphandlingssystem, TendSign. Systemet används för att sprida förfrågningsunderlag, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut. I flertalet upphandlingar sker allt elektroniskt och i andra upphandlingar vissa delar.

Support för inloggning

Som anbudsgivare kan du alltid vända dig till TendSign om du behöver hjälp med hur du loggar in eller använder systemet.

Kom ihåg att bevaka din e-postadress

Det är viktigt att du som anbudsgivare bevakar den e-postadress som du anger när du registrerar dig som intresserad av upphandlingen. Det är till denna adress staden skickar aviseringar om kompletteringar och svar på frågor under anbudstiden. Även tilldelningsbeslutet skickas ofta till denna adress.

Får du en del av ett anbud på annat sätt än via den anvisade webbplatsen är det viktigt att du ändå registrerar dig där för att inte missa de kompletteringar och förtydliganden som kan göras under anbudstiden.

Uppdaterad