Dialog för bättre upphandlingar

För att öka kvaliteten i stadens upphandlingar välkomnas kunskap och erfarenhet från marknadens aktörer. Det sker genom konkurrensneutrala dialogformer.

 Dialogformerna som staden använder är följande: 

  • extern remiss av preliminära förfrågningsunderlag
  • Request For Information (RFI)
  • muntliga dialog-/informationsmöten med marknadens aktörer.

Extern remiss av preliminära förfrågningsunderlag

Genom extern remiss får marknadens aktörer möjlighet att höja kvaliteten i de upphandlingar de senare får chans att lämna anbud på. Extern remiss innebär annonsering genom en allmänt tillgänglig elektronisk databas, där marknadens aktörer får möjlighet att lämna synpunkter på ett preliminärt förfrågningsunderlag. Staden avgör vilka synpunkter som ska annonseras och avgör om förändringar av förfrågningsunderlaget ska göras utifrån inkomna synpunkter.

Externa remisser publiceras under Aktuella upphandlingar.

Request For Information (RFI)

RFI är en skriftlig dialogmetod som innebär att frågor ställs till marknadens aktörer inför framtagandet av ett förfrågningsunderlag. Leverantörer får då tillfälle att lämna förslag och synpunkter på stadens frågeställningar under en viss angiven tid.

RFI publiceras under Aktuella upphandlingar.

Muntliga dialog-/informationsmöten med marknadens aktörer

Ett sätt att föra dialog med marknaden är att bjuda in leverantörer till dialogmöten. Dessa kan hållas genom informationsmöten med flera leverantörer samtidigt eller genom enskilda möten. Via informationsmöten kan staden deklarera sina kommande behov för att förbereda marknaden inför kommande upphandling och vid enskilda dialogmöten ges leverantörer möjlighet att presentera potentiella lösningar.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns mer information om hur dialoger kan och bör genomföras.

Uppdaterad