Bli rådgivare åt blivande företagare

Nu söker vi dig som vill ge råd åt blivande företagare. Starta eget Stockholm är ett kundval för nyföretagarrådgivning i Stockholms stad.

I och med Starta eget Stockholm kan stockholmare som vill starta eget företag välja mellan ett flertal olika rådgivare. 

Starta eget Stockholm ger fler företagsfrämjande aktörer möjlighet att erbjuda rådgivning än idag. Idag uppger hälften av stockholmarna att de skulle vilja starta företag men bara ett fåtal gör det. Ännu färre stockholmare känner till att de har tillgång till kostnadsfri nyföretagarrådgivning. Målsättningen är att en individuellt anpassad rådgivning ska leda till att fler tar steget att starta eget.

Ett inkluderande kundval för alla

Starta eget Stockholm ska vara ett inkluderande kundval för alla. Målet är att fler och olika nyföretagarrådgivare ska kunna nå fler personer i Stockholms ytterstad, samt fler utrikesfödda och kvinnor.

Så funkar Starta eget Stockholm – tre moduler

Nyföretagarrådgivningen bygger på tre moduler som tillsammans skapar en tydlig resa mot att förverkliga en ny affärsidé. Som leverantör kan du auktoriseras som nyföretagarrådgivare inom någon av eller i alla modulerna genom att uppnå olika krav.

Alla stockholmare är välkomna att söka nyföretagarrådgivning. Mellan modul två och tre kommer kunden att få en rekommendation om nästa steg. Då bedömer rådgivaren om kunden är redo för enskild rådgivning eller bör utveckla affärsidén ytterligare.

Det finns en maxgräns för hur mycket rådgivning en stockholmare får utnyttja. Mängden rådgivning mäts med hjälp av ett poängsystem.

Så fungerar modulerna
Modul Entreprenör Nyföretagarrådgivare
1: Stimulering Inspiration och information om att starta företag, främst genom föreläsningar.

Auktorisation via uppvisad

 • erfarenhet av att inspirera
 • relevant metodik.
2: Idéutveckling Idéutveckling via workshops eller individuell rådgivning.

Auktorisation via uppvisad

 • erfarenhet i kvalitetssäkring av affärsidéer
 • relevant metodik
 • referenser från tidigare deltagare/uppdragsgivare
 • lämpliga lokaler.
3. Affärsrådgivning Förberedelse för start av företaget.

Auktorisation via uppvisad

 • erfarenhet i att realisera affärsidéer inom specialområde
 • relevant metodik
 • lokal
 • ansvarsförsäkring.

Maxtak per kund

Starta eget Stockholm har ett tak på hur mycket kunden får nyttja rådgivningen.

 • I modul 1 finns inget tak i antal timmar som kund kan konsumera aktiviteter.
 • I modul 2 och 3  kan kund konsumera fem timmar aktiviteter i respektive modul.
 • I modul 2 viktas en timme gruppaktivitet som 0,2 och kunden kan max konsumera två timmar enskilda aktiviteter. Det innebär att en exempelkund kan konsumera maximalt två timmar enskilda aktiviteter samt 15 timmar gruppaktivitet i modul 2 (2 + 15 * 0,2 = 5). Alternativt kan kunden maximalt konsumera 1 timme enskild aktivitet samt 20 timmar gruppaktivitet i modul 2 (1 + 20 * 0,2 = 5).

Ersättningsmodell

Ersättningen ser olika ut beroende på inom vilken modul du är rådgivare inom. Du kan fördjupa dig i ersättningsmodellen på sidan som riktar sig till redan auktoriserade rådgivare. 

Så blir du auktoriserad nyföretagarrådgivare

För att bli nyföretagarrådgivare behöver du gå igenom en ansökansprocess. 

 1. Ansökan. För att bli auktoriserad ska du kunna ge nyföretagarrådgivning på ett sakkunnigt sätt i överensstämmelse med fastställda villkor. Du ska kunna redovisa
  • en ändamålsenlig verksamhet
  • erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap
  • metodidé
  • referenser.


  Du skickar in din ansökan som behandlas inom tre veckor.

  Därefter kan eventuella kompletteringar till ansökan begäras. Då har du åtta veckor på dig att komplettera ansökan.

 2. Möte och intervju. Inom två veckor efter att din ansökan har godkänts bjuds du in till möte med Stockholm Business Region, Stockholms stads näringslivsbolag. I mötet beskriver du din verksamhet, metodidé och erfarenhet med mera. Om något är oklart eller saknas i ansökan får du möjlighet att komplettera den. På mötet får du även information om nästa steg och fortsatt process.
 3. Utredning och referenstagning. Efter din ansökan gåtts igenom kontrollerar Stockholm Business Region dina referenser. Referensfrågorna är utformade utifrån fastställda auktorisationsvillkor.
 4. Godkänd auktorisation och utbildning. Om referenserna styrker din ansökan tecknas ett avtal mellan dig och Stockholm Business Region. Om du blir godkänd får du datumförslag för utbildning. Därefter behöver du redovisa ditt arbete varje år.

Om du inte blir godkänd

Om du inte uppfyller kraven får du ett skriftligt besked från Stockholm Business Region om vad du saknar för att bli auktoriserad. I beskedet får du också information om hur du kan komplettera din ansökan.

Villkor för auktorisation

Om du vill bli auktoriserad som nyföretagarrådgivare måste du

 • uppfylla de generella villkoren för nyföretagarrådgivare
 • uppfylla de specifika villkoren för den modul du vill bli auktoriserad för
 • följa de administrativa föreskrifterna.
Generella villkor för alla moduler
Villkor Process och kontrollpunkt Följd vid brist

1. Konkurs med mera

Leverantören får inte vara föremål för ansökan om eller i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud.

• Intygande vid auktorisation
• Föremål för årlig uppföljning

Avauktorisation

2. F-skatt och registrerade för moms

Leverantören ska vara näringsidkare – juridisk person eller person som bedriver enskild näringsverksamhet (innehar F-skattsedel) och fullgöra relevanta skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Leverantören skall också vara registrerad för moms.

• Intygande vid auktorisation
• Föremål för årlig uppföljning

Avauktorisation

3. Oberoende/jäv

Leverantören ska vara oberoende i förhållande till deltagaren och ska inte vara närstående, personligt ekonomiskt involverad eller annars jävig i förhållande till deltagarens affärsidé eller dess utveckling.

• Intygande vid auktorisation
• Föremål för årlig uppföljning

Varning

4. Tillgänglighet

Utifrån deltagares behov (och den verksamhet som efterfrågas i kundvalets specifika auktorisationsvillkor) ska leverantören kunna tillhandahålla verksamhet kontinuerligt och sammanhängande. Tillgänglighet enligt bokningssystem kan komma att krävas såväl dagtid som kvällstid. Dispens kan komma att medges, men ska i så fall sökas i god tid.

• Intygande vid auktorisation
• Föremål för årlig uppföljning

Varning och vid fortsatt brist avauktorisation

5. Sekretess

Leverantören ska iaktta den sekretess som gäller för verksamheten.

• Föremål för årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

6. Administrativa föreskrifter

Leverantören ska förhålla sig till SBR:s administrativa föreskrifter.

• Föremål för årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

7. Omfattning och kontinuitet

Leverantören ska ha en omfattning och kontinuitet i sin verksamhet. Leverantören ska ha minst en kund under en sexmånadersperiod.

• Föremål för årlig uppföljning

Avauktorisation

Modul 1: Specifika auktorisationsvillkor för dig som nyföretagsrådsgivare
Villkor Process och kontrollpunkt Följd vid brist
1. Adekvat kompetens. Leverantören ska ha adekvat kompetens för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning. För modul 1 avser detta minst följande:
 1. Erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap, genom eget eller annat genomfört projekt, eller annat relevant sammanhang.
 2. Metodidé – med vilken menas redogörelse för det sätt som främjaren avser att stimulera till entreprenörskap och hur deltagare kan tillgodogöra sig tjänsten, innefattande praktiskt genomförande.
 3. Lämnande av rekommendationer, varav minst två avseende kriteriet (a) erfarenhet ovan. Rekommendation kan lämnas av någon som leverantören tidigare stöttat.
Ansökan:
 1. Sökande kommer med
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
Inför auktorisering:
 1. Intervjuförfarande sker med sökande med genomgång av
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
 2. Kontakter tas utifrån sökandes rekommendationer.
Beslut:
 1. Beslut avseende auktorisation fattas av Stockholm Business Region eller på uppdrag av Stockholm Business Region.
 2. Eventuell auktorisation är föremål för årlig uppföljning (tillsammans med effektmätning och måluppföljning).

Varning eller avauktorisation

 

Modul 2: Specifika auktorisationsvillkor för dig som nyföretagsrådsgivare
Villkor Process och kontrollpunkt Följd vid brist
1. Adekvat kompetens.
Leverantören ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens. För modul 2 avser detta minst följande

 1. Erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap, genom eget eller annat genomfört projekt, eller annat relevant sammanhang.
 2. Metodidé – med vilken menas redogörelse för det sätt som leverantören avser att stimulera till entreprenörskap och hur deltagare kan tillgodogöra sig tjänsten, innefattande praktiskt genomförande.
 3. Lämnande av rekommendationer, varav minst två avseende kriteriet (a) erfarenhet ovan. Rekommendation kan lämnas av någon som leverantören tidigare stöttat.
Ansökan:
 1. Sökande kommer med
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
Inför auktorisering:
 1. Intervjuförfarande sker med sökande med genomgång av
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
 2. Kontakter tas utifrån sökandes rekommendationer.
Beslut:
 1. Beslut avseende auktorisation fattas av Stockholm Business Region eller på uppdrag av Stockholm Business Region.
 2. Eventuell auktorisation är föremål för årlig uppföljning (tillsammans med effektmätning och måluppföljning).

Varning eller avauktorisation

2. Lokal kapacitet och arbetsmiljö med mera.
Om inte annat angivits, ska leverantören, via samarbete eller i egen regi, kunna tillhandahålla lokal för att ta emot relevanta deltagare på ett sådant sätt att deltagare kan tillgodogöra sig ändamålet för verksamheten. Arbetsmiljön ska vara tillgänglig fysiskt och pedagogiskt.
 • Intygande sker inför auktorisation
 • Årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

3. Att ge rekommendation till fortsättning i modul 3.
Leverantören har adekvat kompetens och erfarenhet av att hålla pitchmöten.
 • Sökande kommer med
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé för pitchmöte.
 • Årlig uppföljning

Varning

 

Modul 3: Specifika auktorisationsvillkor för dig som nyföretagsrådsgivare
Villkor Process och kontrollpunkt Följd vid brist
1. Adekvat kompetens.
Leverantören ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens. För modul 3 avser detta minst följande

 1. Erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap, genom eget eller annat genomfört projekt, eller annat relevant sammanhang.
 2. Metodidé – med vilken menas redogörelse för det sätt som leverantören avser att stimulera till entreprenörskap och hur deltagare kan tillgodogöra sig tjänsten, innefattande praktiskt genomförande.
 3. Lämnande av rekommendationer, varav minst två avseende kriteriet (a) erfarenhet ovan. Rekommendation kan lämnas av någon som leverantören tidigare stöttat.
Ansökan:
 1. Sökande kommer med
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
Inför auktorisering:
 1. Intervjuförfarande sker med sökande med genomgång av
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
 2. Kontakter tas utifrån sökandes rekommendationer.
Beslut:
 1. Beslut avseende auktorisation fattas av Stockholm Business Region eller på uppdrag av Stockholm Business Region.
 2. Eventuell auktorisation är föremål för årlig uppföljning (tillsammans med effektmätning och måluppföljning).

Varning eller avauktorisation

2. Lokal kapacitet och arbetsmiljö.
Om inte annat angivits, ska leverantören, via samarbete eller i egen regi, kunna tillhandahålla lokal för att ta emot relevanta deltagare på ett sådant sätt att deltagare kan tillgodogöra sig ändamålet för verksamheten. Arbetsmiljön ska vara tillgänglig fysiskt och pedagogiskt.
 • Intygande sker inför auktorisation
 • Årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

3. Ansvarsförsäkring
Kopia på adekvat ansvarsförsäkring avseende verksamhetens rådgivning ska biläggas. Med ansvarsförsäkring avses en allmän ansvarsförsäkring för sak- och personskada, med ett försäkringsbelopp om minst 10 miljoner kronor per skada och 20 miljoner kronor per år, samt konsult- eller professionsförsäkring för ren förmögenhetsskada, med ett försäkringsbelopp om minst 1 miljon kronor per skada och år.
 • Uppvisande inför auktorisation
 • Årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

 

För att få vara auktoriserad nyföretagarrådgivare måste du följa de administrativa föreskrifterna.

Administrativa föreskrifter för kundval för nyföretagarrådgivning (pdf, 770 kB, nytt fönster)

Brott mot villkoren som nyföretagarrådgivare

Varning

Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du få en varning. Det kan leda till att du blir av med din auktorisation. Du som får en varning ska redovisa en åtgärdsplan med lösningar på bristerna och en tydlig tidsplan för åtgärderna.

Stockholm Business Regionen följer sedan upp hur du åtgärdat bristerna. Om du inte upprättar en åtgärdsplan och genomför den kan det leda till avauktorisation.

Avauktorisation

Du kan bli avauktoriserad om du inte följer auktorisationsvillkoren. Om du blir avauktoriserad får du tydlig information om varför det sker. Det kan till exempel handla om att du fått en tidigare varning eller att du inte åtgärdat påtalade brister.

I beslutsprocessen om avauktorisation får du möjlighet att lyfta dina synpunkter.

Om du blir avauktoriserad kommer du inte få några nya nyföretagarrådgivningar eller aktiviteter beviljade. Du får ett skriftligt beslut från Stockholm Business Region om att du avauktoriserats och du tas bort från bokningssystemet. 

Efter 12 månader har du möjlighet att ansöka om ny auktorisation.

Du kan överklaga ett beslut om avauktorisation.

Ansök om att bli nyföretagarrådgivare

För att bli nyföretagarrådgivare inom Starta eget Stockholm måste du ansöka för att bli auktoriserad.

Så ansöker du - Starta eget Stockholm (pdf, 527 kB, nytt fönster) 

Ansökan om att utföra nyföretagarrådgivning åt Stockholms stad (pdf, 771 kB, nytt fönster)

Du ansöker om att bli nyföretagarrådgivare till Stockholm Business Region som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

Uppdaterad